Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), dalej k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dalej ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 9 czerwca 2020r. znak: WOO-II.420.173.2019.JS.18 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Wniosek wpłynął do tutejszego organu 8 sierpnia 2022 r., a 26 września 2022 r. został uzupełniony przez wnioskodawcę.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, pok. 1109 w godzinach:

  • poniedziałek: 8:30 – 16:00,
  • od wtorku do piątku: 8:15 – 15:00.

po wcześniejszym kontakcie z tutejszym organem, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: joanna.sawicka@poznan.rdos.gov.pl, tel. 616396433, kom. 783921032). Możliwe jest także udostępnienie akt za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1, w trybie art. 49 k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 i art. 65 ust. 1 ustawy ooś zawiadamiam strony postępowania, że ewentualne postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w toku postępowania o wydanie zmiany decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 9 czerwca 2020r. znak: WOO-II.420.173.2019.JS.18 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym, nie mogło być wydane w terminie. Ponadto zawiadamiam, że sprawa zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie mogła być załatwiona w terminie.

Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy, w tym analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zawiadamiam zatem o wyznaczeniu nowego terminu wydania ewentualnego postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 8 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym
w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 k.p.a.).

Jednocześnie informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, pod adresem: http://bip.poznan.rdos.gov.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu następuje z dniem 6.10.2022