Na podstawie § 5 i 6 uchwały NR L/390/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 października 2022 r. Termin zakończenia konsultacji: 4 listopada 2022 r.
3. Forma konsultacji to: zgłaszanie pisemnych opinii i uwag do programu współpracy przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
4.Program współpracy zostanie umieszczony na stronie internetowej www.przemet.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminyw Przemęcie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przemęcie.
5. Opinie i uwagi należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Przemęcie ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.
§ 3.Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przemęcie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przemęcie oraz na stronie internetowej www.przemet.pl.
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.