OR.0050.9.2022                                                                                                                                                                                                                                                                  Przemęt, 14.01.2022 r.

 

                                                                                                                                                     ZARZĄDZENIE NR 9.2022

                                                                                                                                                    WÓJTA GMINY PRZEMĘT

                                                                                                                                                     z dnia 14 stycznia 2022 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ), oraz § 3 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr 223/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 Kalkulacja czynszu najmu dla poszczególnych sal wiejskich do zarządzenia nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych, ust. 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Wydziału Finansów i Budżetu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2022 roku.

 

Przygotowała: Katarzyna Rosolska

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 9.2022

Wójta Gminy Przemęt

z dnia 14 stycznia 2022 roku

 

„2.  Kalkulacja opłat eksploatacyjnych na podstawie obowiązujących stawek za poszczególne media określonych przez dostawców mediów.

 

rodzaj kosztów: stawka jednostka miary
Energia elektryczna 1,10 zł 1 kW
Woda 3,88 zł 1 m3
Ścieki (wywożone wozem asenizacyjnym) 15,00 zł 1 m3
Ścieki (kanalizacja sanitarna) 10,16 zł 1 m3
Odpady komunalne  

49,80 zł

(1 pojemnik o pojemności 120l do odpadów zmieszanych          i 1 worek 120 l do plastiku)
Ogrzewanie olejowe/węglowe według ceny zakupu 1l/1kg
Ogrzewanie sali wiejskiej

w miejscowości Bucz

125,13 zł  za 1 dobę

 

Ogrzewanie sali wiejskiej

w miejscowości Mochy

124,54 zł – duża sala

50,90 zł – mała sala

  za 1 dobę