Termin: 31.10.2022, g. 09:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane przez art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Borek do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna LESZNO-REGION”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.