KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 24 października 2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wylesienie mające na celu zmianę użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt.

 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wieleń oraz na stronie internetowej https://przemet.com/ w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 25 października 2022 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.