OR.120.53.2022                                                                                                                                                                                                               Przemęt, 2022-10-24

 

ZARZĄDZENIE NR 53.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 24 października 2022 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Ewa Piechowiak – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Iwona Gawron – członek

  4) Michał Żok – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT

/-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak