OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków letniskowych rekreacji indywidualnej na działkach o nr ewid. 595 i 598 w miejscowości Wieleń oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Jednocześnie informuję, iż Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 18.10.2022 r. znak: ON- NS.9011.5.35.2022, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24.10.2022 r. znak: WOO-IV.4220.1333.2022.DG.1 oraz Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z dnia 31.10.2022 r. znak: WR.ZZŚ.7.435.260.2022.MLW o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 36 § 2 kpa wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 5 grudnia 2022 r. – z uwagi na konieczność zachowania procedury wydawania decyzji administracyjnej tj. zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.