OR.0050.104.2022                                                                                                                                                                                                                                    Przemęt, dnia 4 listopada 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 104/2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 4 listopada 2022 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bucz i Kluczewo oraz przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popowo Stare stanowiących mienie Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 13 i art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bucz i Kluczewo oraz przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popowo Stare stanowiących mienie Gminy Przemęt.

 2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby:

  1. Małgorzata Kurzawa – Przewodnicząca Komisji
  2. Patrycja Śledź             – Członek Komisji
  3. Sylwia Szaranek         – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargu.

§ 2. Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargu.