OR.120.55.2022

 

ZARZĄDZENIE NR  55.2022
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 04.11.2022 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt nr 4.2021  Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 17.02.2021 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84 z dnia 30 grudnia 2009 r.) zarządza się co następuje: . W zarządzeniu nr 4.2021 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 17.02.2021 r. w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt wprowadza się

następujące zmiany:

  1. § 1 pkt. 2 ) otrzymuje brzmienie:
    Liwia Sterna – Zastępca Przewodniczącego zespołu,
  2. § 1 pkt. 10 ) otrzymuje brzmienie:
    Daniel Kruk – Członek zespołu

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu.
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY PRZEMĘT

 /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

Przygotowała:
Anna Wojciechowska