OR.120.56.2022

 

ZARZĄDZENIE NR  56.2022
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 04.11.2022 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności nr 7.2022  Wójta  Gminy Przemęt z dnia 16.02.2022 r.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.,  poz. 559 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240 ) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 7.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16.02.2022 r. w sprawie powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
    Liwia Sterna – przewodniczący zespołu,
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu zespołu.
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY PRZEMĘT

 /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:
Anna Wojciechowska