OR.120.57.2022                                                                                                                                                                                                        Przemęt, dnia 9 listopada 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 57.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 9 listopada 2022. r.

 

w sprawie : upoważnienia do wprowadzania i aktualizacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127 i 2185), informacji o cenie w jakiej Gmina Przemęt sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego.

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236)

 

§ 1. Upoważnia się Pana Leszka Anglarta – Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Przemęt, do dokonywania czynności w imieniu Gminy Przemęt, polegających na wprowadzaniu i aktualizacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127 i 2185), informacji o cenie w jakiej Gmina Przemęt sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                                                                                                                                                                       /-/ Janusz Frąckowiak