Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2022 roku, poz. 672 z późn. zm.) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3 na okres 60 dni tj. od dnia 15 listopada 2022 roku do dnia 16 stycznia 2023 roku został wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własność osób prawnych. W tym terminie zainteresowani właściciele lasów będą mogli zapoznać się z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanej ustawy o lasach uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia przedmiotowego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać pisemnie zastrzeżenia
i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym w sprawie uznania bądź nieuznania zastrzeżeń i wniosków jest Starosta Wolsztyński.