OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Jednocześnie informuję, iż Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 23.05.2022 r. znak: ON- NS.9011.5.16.2022, opinię Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z dnia 02.06.2022 r. znak: WR.ZZŚ.7.435.125.2022.MN oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 07.11.2022 r. znak: WOO-II.4220.120.2022.EK.5 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Barchlin, wsi Biskupice, wsi Popowo Stare, wsi Poświętno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Śmigiel oraz na tablicy ogłoszeń wsi Poladowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://przemet.com/.