OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej kpa, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą ooś,

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 18 listopada 2022 r. przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej na wezwanie powyższego organu z dnia 3 sierpnia 2022 r., a także do ponownej opinii Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi w Wolsztynie oraz Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Zielonej Górze PGW Wody Polskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce  o nr ewid. gr. 73/1, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.przemet.pl oraz na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń.