OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej kpa, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

iż w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce  o nr 923/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie w dniu 2 listopada 2022 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia zwanej dalej „k.i.p.” na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: ON-NS.9011.5.23.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., które tutejszy organ przekazał do organów opiniujących przy piśmie z dnia 12 sierpnia 2022 r. W dniu 17 listopada 2022 r. wpłynęło kolejne uzupełnienie k.i.p. na wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WR.ZZŚ.7.435.196.2022.MN RKW-2022- 2602 z dnia 24 sierpnia 2022 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.985.2022.KJ.1 z dnia 16 sierpnia 2022 r. Przedmiotowe uzupełnienie przekazano do organów opiniujących przy piśmie Wójta Gminy Przemęt w dniu 22 listopada 2022 r.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.przemet.com oraz na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor.