OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną  dalej k.p.a, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwaną dalej ustawą ooś,

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 27 października 2022 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:  Odkrywkowa eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Mochy, w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a, tiret trzecie, czwarte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.

Teren planowanego przedsięwzięcia (działki o nr ewid.: 709/2 oraz 709/3 obręb Mochy) jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie terenów eksploatacji powierzchniowej kruszywa zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr XXXVIII/240/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt w obrębie terenów eksploatacji powierzchniowej kruszywa zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/276/2001 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2001 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 3521 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  siedzibie Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Mochy, wsi Kaszczor oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.