OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘTN

a podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwaną dalej ustawa ooś,

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia strony postępowania

w dniu 28 października 2022 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej pn: Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą.
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Planowana inwestycja znajduje się na terenie formy ochrony przyrody tj. Obszaru Chronionego Krajobrazu Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice.
Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się siedzibie Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor oraz wsi Łupice oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.