OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z 79 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.),  oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 83/5, obręb Solec Nowy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia są osoby fizyczne działające przez Pełnomocnika, który w przedmiotowej sprawie w dniu 5 października 2022 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wójt Gminy Przemęt postanowieniem z dnia 16 listopada 2022 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożył obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że:

  1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Wójt Gminy Przemęt, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolszynie, natomiast organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
  2. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie przez okres 30 dni tj. od 7 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r. w pokoju nr 3, w godzinach od 7.30 do 15.30.
  3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
  4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
  5. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpatrzenia.
  6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Gminy w Przemęcie.

Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Przemęt.