OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 61 § 4 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą ooś,

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

w dniu 5 grudnia 2022 r., zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2  ustawy ooś, Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 83/5, obręb Solec Nowy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  siedzibie Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Solec Nowy oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://przemet.com/.