Termin: 29.12.2022, g. 08:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i przedszkoli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
  ewidencyjnego Perkowo.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Wójta Gminy lub osobę przez niego wyznaczoną,
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii RIO,
  3. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy o projekcie uchwały budżetowej,
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta do wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady Gminy,
  5. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej,
  6. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz nad ewentualnymi autopoprawkami i propozycjami zmian,
  7. Głosowanie autopoprawek zgłoszonych przez Wójta,
  8. Głosowanie uchwały budżetowej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.