OR.120.64.2022                                                                                                                                                                                                                    Przemęt, 2022-12-14

 

ZARZĄDZENIE NR 64.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 14 grudnia 2022 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. Piotrusia Pana w Lesznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie w okresie od 02.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. Piotrusia Pana w Lesznie oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie w okresie od 02.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Patrycja Pabich – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Izabella Skibska – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                         WÓJT

                       /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak