OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 z późn. zm.) w związku z zawiadomieniem Zarządu Koła Łowieckiego nr 104 „PTASZKOWO” z dnia 27 grudnia 2022 roku podaje do publicznej wiadomości informację o terminie dodatkowego polowania zbiorowego (na zwierzynę grubą, płową i drapieżniki).

Polowanie planowane jest w dniu 15 stycznia 2023 roku na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 351 ”REŃSKO”, w godzinach 7.30-16.30.

Podany wcześniej do publicznej wiadomości harmonogram polowań pozostaje aktualny.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przemęt. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiegoo wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://przemet.com.