1710        KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2023 ROKU
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————–
TERMIN KONTROLI 3.03.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie, ul. Szkolna 19

Zakres kontroli:

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,

– dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,

– dożywianie dzieci,

– systemu pierwszej pomocy,

– terenu wokół budynków,

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm).

Kontrola sprawdzająca wykonie zalecenia zawartego w protokole nr ON.HD.4421.13.2017  z dnia 24 października  2017 r. tj. zapewnienia osłon punktów świetlnych.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.19.2023 z dnia 3.03.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE Dyrektor zobowiązał się  do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach przedszkola i przesłania wyników z pomiarów do PPIS  w Wolsztynie w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.
 
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————————–              
TERMIN KONTROLI 13.04.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnych w Mochach, ul. Wolsztyńska 16

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

 • stanu technicznego budynku,
 • mikroklimatu pomieszczeń,
 • stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,
 • dostosowywania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,
 • dożywiania dzieci,
 • systemu pierwszej pomocy,
 • terenu wokół budynku,
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).
 • kontrola w zakresie stosowania wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 r. poz. 195, ze zm.).
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.27.2023 z dnia 13.04.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————
 
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Pismo nr KN-VI.431.3.2023.4 z dnia 26.04.2023 r.
TERMIN KONTROLI 9-19 maja 2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość realizacji zadań określonych ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz Prawo wodne.
PROTOKÓŁ KONTROLI Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 19.10.2023 r. (nr KN-IV.431.3.2023.4)

Wystąpienie pokontrolne  z dnia 10.11.2023 r. (nr KN-VI.431.3.2023.2)

ZALECENIA POKONTROLNE
 1. Rzetelne weryfikowanie przed wydawaniem przedsiębiorcom zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, informacji podanych w składanych wnioskach zgodnie z art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności w zakresie określania terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
 2. Przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacji o ośmiu przedsiębiorcach, którym udzielono zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 44 ust. 3 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

3. Podjęcie działań polegających na wzmocnieniu nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami w przedmiocie udzielania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w odniesieniu  do obowiązku przekazywania informacji do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————————
TERMIN KONTROLI 4.05.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, ul. Akacjowa 4

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

 • stanu technicznego budynku,
 • mikroklimatu pomieszczeń,
 • stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,
 • dożywiania dzieci,
 • systemu pierwszej pomocy,
 • terenu wokół budynku,
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).

Kontrola w zakresie stosowania wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 r. poz. 195, ze zm.).

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.33.2023 z dnia 4.05.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–
 
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————————
TERMIN KONTROLI 11.05.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zespół Szkoła Podstawowa  i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym  w Kaszczorze

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki połączona z oceną:

 • stanu technicznego budynku i terenu wokół budynku,
 • mikroklimatu pomieszczeń,
 • stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, sal zajęć, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,
 • rozkładu zajęć lekcyjnych,
 • pracowni szkolnych,
 • warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji,
 • dożywiania dzieci i uczniów,
 • systemu pierwszej pomocy,
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700).

Kontrola w zakresie stosowania się do  Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  oraz Wytycznych  zachowania bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10 czerwca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji  opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.36.2023 z dnia 11.05.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–
 
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————————
TERMIN KONTROLI 16.05.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zespół Szkoła Podstawowa  i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym  w Kaszczorze.

Kontrola w zakresie oceny obciążenia uczniów tornistrów szkolnych.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.37.2023 z dnia 16.05.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–
 
7. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli nr DL.5533.19.2023 z dnia 22.05.2023 r.
TERMIN KONTROLI 26.05.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, ul. Szkolna 1

Kontrola doraźna:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa i statutu szkoły w zakresie funkcjonowania szkolnego sklepiku.
 2. Czynności podjęte przez dyrektora szkoły w związku z ujawnieniem nieprawidłowości w działalności szkolnego sklepiku.
 3. Zasadność udzielonej nagany dyrektora szkoły uczennicy klasy VIII, której rodzicie wnieśli sprawę.
PROTOKÓŁ KONTROLI ————————————-
ZALECENIA POKONTROLNE Pismo nr ZSP.0910.4.2023 z dnia 10.07.2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie, informujące Wójta Gminy Przemęt o sposobach realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli DL.5533.19.2023:

1)Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) rzetelnie  realizować zadania związane z zajmowanym stanowiskiem – starannie dokumentować  działania  dotyczące stosowanych środków wychowawczych określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu  i resocjalizacji nieletnich   (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700) oraz kar statutowych nakładanych na uczniów:

– wdrożenie  procedur dokumentowania działań wychowawczych

– rzetelne dokumentowanie pojętych działań dotyczących  stosowanych środków wychowawczych określonych w  w/w ustawie oraz kar statutowych  nakładanych na uczniów.

2) Zgodnie z art 98 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm)  w statucie szkoły określić tryb odwoływania się od kar nakładanych na uczniów przez dyrektora  szkoły

– wprowadzenie zmian do statutu szkoły, określających tryb odwołania  się od kar nakładanych na uczniów przez dyrektora szkoły –  sierpień 2023 r.

3) Zgodnie z § 6 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) rzetelnie  realizować zadania związane z zajmowanym stanowiskiem – w pismach dyrektora szkoły informujących  uczniów o nałożonej przez dyrektora karze:

a. wskazywać przepis statutu będący podstawą nałożenia kary,

b. wskazywać przepis statutu zawierający przewinienie, za które uczeń jest karany,

c. podawać przewinienie, za które uczeń jest karany wskazując w szczególności termin, miejsce i okoliczności przewinienia,

d. pouczać o tym, w jakim terminie i do kogo przysługuje odwołanie od nałożonej kary:

– bezwzględnie wdrożyć w/w zalecenia w pismach dyrektora szkoły informujących uczniów o nałożonej karze.

4) Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. po. 900 z późn. zm) zapewnić uczniom i ich rodzicom prawo do odwołania się od kar nałożonych przez dyrektora zespołu szkół.

– Zalecenie zostało zrealizowane 22 czerwca 2023 r. – cofnięcie nałożonych kar przez dyrektora.

 
8. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
nr DL.5533.21.2023 z dnia 9.06.2023 r.
TERMIN KONTROLI 13.06.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, ul. Szkolna 1

Kontrola doraźna:

 1. Przestrzeganie praw dziecka oraz zapewnienie bezpieczeństwa, opieki i nadzoru nad uczniami w kontekście przestawionych  w skardze zdarzeń z udziałem córki rodziców wnoszących skargę oraz innych uczniów.
 2. Stosowanie obowiązujących przepisów prawa, zapisów statutu szkoły (regulaminów/procedur), dotyczących wymierzania uczennicy, córki rodziców wnoszących skargę, kary w postaci upomnienia wychowawcy klasy oraz stosowanie procedury dotyczącej odwołania od nałożonej kary.
 3. Udzielenie uczennicy, córki rodziców wnoszących skargę, pomocy  psychologiczno-pedagogicznej związanej ze zdarzeniem.
 4. Współdziałanie szkoły z rodzicami w związku z okolicznościami podnoszonymi w piśmie.
 5. Sprawowanie nadzoru przez dyrektora szkoły nad pracą nauczycieli sprawujących nadzór nad uczniami w zakresie ich czynności zw. z  prowadzeniem sklepiku szkolnego.
PROTOKÓŁ KONTROLI —————————
ZALECENIA POKONTROLNE Pismo nr ZSP.0910.2.2023 z dnia 10.07.2023 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie, informujące Wójta Gminy Przemęt o sposobach realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli DL.5533.21.2023:

1)Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) rzetelnie  realizować zadania związane z zajmowanym stanowiskiem – starannie dokumentować  działania  dotyczące stosowanych środków wychowawczych określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu  i resocjalizacji nieletnich   (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700):

– wdrożenie  procedur dokumentowania działań wychowawczych

– rzetelne dokumentowanie pojętych działań dotyczących  stosowanych środków wychowawczych określonych w  w/w ustawie.

2) Zgodnie z art 98 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm) pisma rodziców skarżących się na naruszenie praw ucznia  rozpatrywać  w sposób określony  w statucie szkoły:

– rozpatrywać każdą wiadomość od rodzica w aspekcie skargi, w trybie określonym w statucie szkoły.

3) Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) zapewnić spędzanie przerw przez uczniów tylko pod nadzorem nauczycieli:

– zapewnienie nadzoru nauczycielskiego podczas przerw spędzanych przez uczniów.

4) zgodnie z art. 68 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ) zapewnić skuteczność sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

– wdrożenie zmian do planu nadzoru pedagogicznego, mających na celu uszczegółowienie zakresu kontroli oraz harmonogramu działań dyrekcji.

 
9. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————————
TERMIN KONTROLI 03.07.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kąpielisko Gminna Plaża Osłonin, ul. Promienista 1, działka nr 250/1 położone nad Jeziorem Wieleńskim, prowadzona  działalność: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.

Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego kąpieliska, gospodarki odpadami.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HK.9020.95.2023 z 3.07.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–
10. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————————
TERMIN KONTROLI 10.08.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Kluczewie

Kontrola w zakresie przygotowania  szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.29.2023 z 10.08.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–
11. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Marszałek Województwa Wielkopolskiego
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr DKO-I.087.666.2023 z dnia 4.10.2023 r.

Upoważnienie nr DKO-I.087.667.2023 z dnia 4.10.2023

TERMIN KONTROLI 09.10.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji, otrzymanych na podstawie umów nr 151/2022 z dnia 08.04.2022 r. oraz 501/2022 z dnia 01.08.2022 r. przeznaczonych na realizację zadania pn. „Prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.”
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 09.10.2023 r.

Wystąpienie pokontrolne nr DG-III.1711.47.2023 z dnia 27.11.2023 r.

ZALECENIA POKONTROLNE „Działając na podstawie § 37 ust. 9 regulaminu Kontroli, zalecam każdorazowo w przypadku otrzymania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego bezwzględnie przestrzegać warunków umowy dotacyjnej oraz sporządzać sprawozdanie zgodnie ze stanem faktycznym. „
12. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ————————-
TERMIN KONTROLI 18.10.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,

– dożywiania dzieci,

– systemu pierwszej pomocy,

– terenu wokół budynków,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700),

Żłobek Gminny w Błotnicy

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.42.2023 z dnia 18.10.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————————
13. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ————————-
TERMIN KONTROLI 18.10.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego szkoły oraz terenu, połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,

– rozkładu zajęć lekcyjnych,

– pracowni szkolnych,

– warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji,

– dożywiania uczniów,

– systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700),

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.41.2023 z dnia 18.10.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————————
14. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ————————-
TERMIN KONTROLI 17.10.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego i technicznego budynków Zespołu, połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku i terenu wokół budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,

– rozkładu zajęć lekcyjnych,

– pracowni szkolnych,

– warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji,

– dożywiania uczniów,

– systemu pierwszej pomocy,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 700),

Zespół Szkół w Przemęcie, ul. Szkolna 1

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.45.2023 z dnia 17.10.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————————
15. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ————————-
TERMIN KONTROLI 30.11.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie, ul. Szkolna 19

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.52.2023 z dnia 30.11.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————————
16. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 2620231200141 z dnia 27.11.2023 r.
TERMIN KONTROLI 1 miesiąc od daty doręczenia upoważnienia tj. od dnia 5.12.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń  społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

6. Prawidłowość  i rzetelność danych pozyskanych do ZUS we wniosku o zwolnienie  z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 14.12.2023 r., znak pisma: 262023120014PRO001

Aneks nr 1 do protokołu kontroli  nr 262023120014RO001 z dnia 17.01.2024 r.

ZALECENIA POKONTROLNE
17. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————————
TERMIN KONTROLI 7.12.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.53.2023 z dnia  07.12.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–
18. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————————
TERMIN KONTROLI 15.12.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych.

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, ul. Kasztanowa 8

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.54.2023 z dnia  15.12.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–
19. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————————
TERMIN KONTROLI 21.12.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych.

Zespół Szkół w Przemęcie

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD-PZ.9020.55.2023 z dnia  21.12.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE —————————–