Na podstawie art. 37 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2023 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w terminie do dnia 07.02.2023 roku w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt – biuro nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub w formie elektronicznej na adres: urzad@przemet.pl

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały.