Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.)
w związku z Uchwałą  Nr 449/2022  Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023 powołuje się komisję konkursową w składzie:

  1. Izabella Skibska – przewodniczący komisji,
  2. Marta Sobierajska– członek komisji,
  3. Patrycja Pabich – członek komisji,
  4. Irena Mikołajczak – członek komisji,
  5. Szymon Piechowiak – członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.