OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej 20 stycznia 2023 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzji znak: WOO-II.420.41.2022.JS.9 zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 9 czerwca 2020 r. znak: WOO-II.420.173.2019.JS.18 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze można zapoznać się zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, pok. 1108, piętro XI, w godzinach:

  • poniedziałek od 8:30 do 16:00,
  • wtorek – piątek od 8:15 do 15:00,

po wcześniejszym kontakcie z tutejszym organem, w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (Joanna Sawicka, 61 639 64 33, joanna.sawicka@poznan.rdos.gov.pl).

Treść ww. decyzji została udostępniona w dniu 26 stycznia 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia pod niniejszym obwieszczeniem).