OR.120.1.2023                                                                                                                                                                                                     Przemęt, 2023-01-02

 

ZARZĄDZENIE NR 1.2023

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 02 stycznia 2023 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3. Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i przestrzegania jego przepisów.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 32.2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                    WÓJT

                                                                                      /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak