Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późń. zm.), Wójt Gminy Przemęt ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania Przyznana kwota  dotacji
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1 Uczniowski Klub Sportowy KROKUS Krokusowe Spotkania z Tradycjami Sportów Wodnych 2 000 zł
2 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo Siatkówka i kajaki 6 000 zł
3 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kaszczor Szkolenie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży terenu Gminy Przemęt i udział w zawodach
i rozgrywkach
3 000 zł
4 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Przemęt 90 000 zł
5 Harcerski Klub Sportowy „Azymut” Mochy Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz organizacja cyklu imprez biegowych 60 000 zł
6 Uczniowski Klub Sportowy „Pohl Judo Przemęt” Judo sportem olimpijskim 60 000 zł
7 Szkolny Klub Sportowy HELIOS Bucz Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, sportu oraz aktywnych form wypoczynku poprzez organizację szkoleń, treningów, meczów dzieci
i młodzieży. Utrzymanie bazy sportowej.
60 000 zł
8 Klub Sportowy „KUK-SON” Pawłowice Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego
w Buczu
5 000 zł
9 Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Zawody „Harcerskie łowy na lisa” 2 000 zł
10 Uczniowski Klub Sportowy „Sporting” Przemęt Wzrost aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Stworzenie bazy do prowadzenia treningów piłki nożnej na terenie gminy 10 000 zł
11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wolsztyńska Akademia Biegowa Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2 000 zł
Razem

 

 

 

300 000 zł

 

 

Wsparcie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1 Uczniowski Klub Sportowy KROKUS Krokusowe Spotkania z Kulturą i Tradycjami Wysp Egzotycznych 15 000 zł
2 Stowarzyszenie Przyjaciół Moch XV Rajd Śladami Cystersów 5 000 zł
3 Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Mochach Aktywna środa – zdrowia i wiedzy seniorom doda 3 000 zł
4 Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kaszczor Zawody w powożeniu konnym na terenie Gminy Przemęt 12 000 zł
5 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo Obchody jubileuszu 100lecia powstania TG Sokół Perkowo 6 100 zł
Razem

41 100 zł