OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej „k.p.a.” oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 24 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydłużenie terminu ważności decyzji Wójta Gminy Przemęt znak RNP.6220.3.2017 z dnia 23.03.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego BARCHLIN LG na działce ewidencyjnej nr 5/2 obręb Barchlin, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w każdym stadium postępowania strona może zapoznać się z aktami sprawy.

Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w świetle art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na, na tablicy ogłoszeń Urzędu na tablicy ogłoszeń miejscowości Barchlin oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.