OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji wiaty na części działki o nr 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie: https://przemet.com/typytresci/aktyprawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz wsi Wieleń.