PN.6730.7.2023                                                                                                                                                                                                                                                              Przemęt, dnia 16 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 16 lutego 2023 roku Decyzji Nr 25/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków letniskowych (typu brda) na działce o nr ewid. 155, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie: https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71 &nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz wsi Wieleń.