Inspektor

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu, a w szczególności:
  1. projektowanie i wdrażanie oprogramowania i systemów teleinformatycznych,
  2. elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych, serwerze,
  3. ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów,
  4. użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów,
  5. wdrażanie i aktualizacja podpisów elektronicznych oraz administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą,
  6. obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne,
  7. administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbiorów danych i zapewnienie prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych
   w tym zakresie,
  8. zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi regulacjami wewnętrznymi,
  9. planowanie i realizacja rozwoju sieci informatycznej oraz jej modernizacja z uwzględnieniem potrzeb finansowych,
  10. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  11. dokonywanie zakupu nowych programów komputerowych przydatnych w działalności Urzędu,
  12. wdrażanie zakupionych programów stosownie do aktualnych potrzeb jednostki,
  13. kontrolowanie oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie w zakresie jego legalności,
  14. zarządzania urzędowym kontem hostingowym oraz systemem poczty elektronicznej,
  15. zapewnienie wsparcia teleinformatycznego radnym Rady Gminy Przemęt w zakresie stosowanych systemów i rozwiązań,
  16. wdrażanie i prowadzenie rozwiązań związanych z Systemami Rejestrów Państwowych (ŹRÓDŁO).
 2. Prowadzenie ewidencji: sprzętu komputerowego, stosowanych systemów i programów, licencji na oprogramowania i systemy teleinformatyczne, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu biurowego.
 3. Prowadzenie spraw, dokumentacji i przeglądów związanych z: monitorowaniem systemu antywłamaniowego, administrowaniem siecią wewnętrzną i serwerami, łącznością telefoniczną i komórkową, sieciami dostępu do Internetu oraz transmisji danych, systemem druku, systemami zasilania awaryjnego (UPS + Agregat), systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt.
 4. Informatyczne zabezpieczenie danych osobowych w sieci lokalnej.
 5. Przygotowywanie wizytówek Urzędu Gminy.
 6. Zabezpieczenie transmisji sesji Rady Gminy Przemęt wraz z przekazem on-line.
 7. Obsługa audiowizualna spotkań, narad i konferencji organizowanych przez Wójta Gminy Przemęt wraz z przekazem on-line.