Młodszy referent

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do obowiązków należy:

 1. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz podejmowanie czynności administracyjnych w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub niewykonywania obowiązków w zakresie ochrony środowiska.
 2. Prowadzenie spraw dot. zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz wprowadzanie danych wsadowych do programu GOMIG.
 3. Prowadzenie spraw dot. obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz kontroli pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Prowadzenie spraw dot. zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Współpraca w zakresie eksploatacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.
 7. Prowadzenie rejestru zawiadomień o odcięciu przyłącza wody i kanalizacji.
 8. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z zakresu działania stanowiska.
 9. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
 10. Realizacja zadań określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej oraz przygotowanie sprawozdania z ich wykonania. Przygotowywanie sprawozdań do GUS.
 11. Sporządzanie raportów w bazie KOBIZE o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzanie marszałkowi województwa wykazu uwzględniającego informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 12. Prowadzenie spraw i realizacja zadań związanych z systemem ZONE oraz wprowadzanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.