OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej ooś

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 17 lutego 2023 r. postanowienia stwierdzającego, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego BARCHLIN LG realizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/2 położonej na gruntach wsi Barchlin, gm. Przemęt pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.03.2017 r., znak RNP.6220.3.2017 wydanej na Usługi Rolnicze Lesław Grochowy, która decyzją z dnia 29.05.2020 r., znak RN.6220.12.2020 została przeniesiona na rzecz przedsiębiorcy Gospodarstwo Rolne i Wydobywanie Torfu Marta Grochowa.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym.    

Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie Plac Tadeusz Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Barchlin oraz na stronie internetowej https://przemet.com/ w Biuletynie Informacji Publicznej.