Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1690 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. ) oraz
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) a także rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2431)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Prostuję z  urzędu oczywistą omyłkę   pisarską w podstawie  prawnej Zarządzenia nr 7.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, wraz  z terminami składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym, w ten sposób, że
w miejsce omyłkowo wpisanej daty rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki „z dnia 18 listopada 2023 r.” wpisuje się prawidłowe oznaczenie  „z dnia 18 listopada 2022 r.”.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.