OR.120.8.2023                                                                                                                                                                                                                              Przemęt, 2023-02-20

 

ZARZĄDZENIE NR 8.2023

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 20 lutego 2023 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Ewa Piechowiak – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Iwona Gawron – członek

  4) Tomasz Samol – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                             WÓJT

                          /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak