OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 8 maja 2023 roku dla przedsięwzięcia pn.: Zalesienie łąki o nr ewid. 748 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie. Jednocześnie informuję, iż w ślad za pismem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 01.03.2023 r. znak: PO.ZZŚ.1.49+01.52.2023.KW, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 7 marca 2023 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Siekówko oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, plac Tadeusz Kościuszki 4, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.