OR.120.4.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                     Przemęt, 2022-02-04

  

 

        ZARZĄDZENIE NR 4.2022

         WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 4 lutego 2022 r.

 

 

w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej.

 

 

           Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) zarządza się, co następuje:    

§ 1. Powołuję Stałą Komisję Likwidacyjną w Urzędzie Gminy Przemęt, w składzie:

  1. Sylwia Kaczmarek – przewodnicząca Komisji,
  2. Sylwia Szaranek – członek Komisji,
  3. Julita Nitschke – członek Komisji,
  4. Paulina Gałan – członek Komisji.

§ 2. Szczegółowe zadania Komisji Likwidacyjnej określa Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 18.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01 września 2020 r. w sprawie powołania Stałej komisji Likwidacyjnej.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

/-/ Janusz Frąckowiak