OR.120.54.2022                                                                                                                                                                                                                                                                             Przemęt, 2022-10-31

 

ZARZĄDZENIE NR 54.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 31 października 2022 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022.

 

           Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Przemęt stanowiącej zał. Nr 2 do Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Przemęt należy przeprowadzić inwentaryzację składników aktywów i pasywów drogą:

  1. Spisu z natury:

1)  depozyty – gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe złożone jako zabezpieczenia należytego

wykonania umów,

2)  druki ścisłego zarachowania,

3)  materiały,

4) sprzętu przenośnego.

  1. Potwierdzenia prawidłowości sald księgowych – otrzymanych od banków

i uzyskanych od kontrahentów:

1)  środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

2)  kredytów i pożyczek,

3)  należności wobec osób prowadzących księgi rachunkowe,

4) środki trwałe użyczone.

  1. Porównania danych ewidencyjnych z odpowiednimi dokumentami – weryfikacja sald:

1)  środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony (sieci wodociągowe

i  kanalizacyjne, sieci kanalizacji deszczowej, ciąg technologiczny),

2)  gruntów,

3)  wartości niematerialnych i prawnych,

4)  środków trwałych w budowie (inwestycje rozpoczęte),

5)  pozostałych aktywów i pasywów ( z wyjątkiem objętych spisem z natury

lub potwierdzeniem salda).

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wyznaczam komisję inwentaryzacyjną będącą jednocześnie Zespołem Spisowym w składzie:

1)  Leszek Anglart  – przewodniczący komisji

2)  Jadwiga Józefowska – członek komisji

3)  Małgorzata Kurzawa – członek komisji

4)  Joanna Skrzypczak – członek komisji.

§3. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować

i ująć w księgach rachunkowych 2022 roku.

§ 4. Harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

/-/ Janusz Frąckowiak