OR.120.60.2022                                                                                                                                                                                                                            Przemęt, 2022-11-21

 

 

 

                                                                                                                                               ZARZĄDZENIE NR 60.2022

                                                                                                                                               WÓJTA GMINY PRZEMĘT

                                                                                                                                               z dnia 21 listopada 2022 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt.

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),  oraz art. 4 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Zakładowy Plan Kont dla Budżetu i Urzędu Gminy Przemęt” do Zarządzenia Nr 42.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

/-/ Janusz Frąckowiak