OR.120.67.2022                                                                                                                                                                                                                                                                 Przemęt, 2022-12-21

 

 

 

                                                                                                                                                                           ZARZĄDZENIE NR 67.2022

                                                                                                                                                                          WÓJTA GMINY PRZEMĘT

                                                                                                                                                                          z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

 

w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

 

           Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Stałą Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzania terminowej
i poprawnej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów będących w ewidencji Urzędu Gminy Przemęt w następującym składzie:

  1. Irena Mikołajczak – przewodniczący Komisji,
  2. Jadwiga Józefowska – członek Komisji,
  3. Małgorzata Kurzawa – członek Komisji,
  4. Joanna Skrzypczak – członek Komisji.

§2. Szczegółowe zadania Komisji Inwentaryzacyjnej określa Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Przemęt.

§3. Traci moc Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

/-/ Janusz Frąckowiak