OR.120.68.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     Przemęt, 2022-12-21

 

   ZARZĄDZENIE NR 68.2022

 WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 54.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022.

 

           Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Przemęt stanowiącej zał. Nr 2 do Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Przemęt
z dnia 31 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 54.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 ust. 1 dodaje się pkt. 5 o następującym brzmieniu: „5) towary.”
  2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:„§2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej wyznaczam komisję inwentaryzacyjną będącą jednocześnie Zespołem Spisowym w składzie:

1)  Irena Mikołajczak  – przewodniczący komisji

2)  Jadwiga Józefowska – członek komisji

3)  Małgorzata Kurzawa – członek komisji

4)  Joanna Skrzypczak – członek komisji.”

  1. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 4 Harmonogram inwentaryzacji stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 68.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2022 r.”

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

/-/ Janusz Frąckowiak