OR.0050.30.2023                                                                                                                                                                               Przemęt, dnia 29 marca 2023 roku.

ZARZĄDZENIE NR  30.2023

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 marca 2023 roku

 

w sprawie opracowania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Przemęt.

 

Na podstawie § 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 147 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Opracować analizę zagrożeń, w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujące obszary wodne na terenie Gminy Przemęt do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji.

§ 2

W celu opracowania analizy, o której mowa w § 1 powołuję zespół, zwany dalej „Zespołem” w składzie:

 1. Leszek Anglart – przedstawiciel Urzędu Gminy Przemęt – przewodniczący Zespołu,
 2. Irena Mikołajczak – przedstawicielka Urzędu Gminy Przemęt – z-ca przewodniczącego Zespołu,
 3. Patrycja Pabich – przedstawicielka Urzędu Gminy Przemęt – członek Zespołu,
 4. Michał Żok – przedstawiciel Urzędu Gminy Przemęt – członek Zespołu,
 5. Dariusz Ptak- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie – członek Zespołu,
 6. Karol Pabich – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie – członek Zespołu,
 7. Henryk Kulinowski – przedstawiciel WOPR Województwa Wielkopolskiego – członek Zespołu.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 1. podjęcie działań organizacyjnych,
 2. przeprowadzenie analizy i oceny występujących zagrożeń na obszarach wodnych Gminy Przemęt,
 3. zebranie niezbędnych danych, w tym danych zdjęciowych obszarów wodnych,
 4. ustalenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych,
 5. opracowanie oraz aktualizowanie analizy zagrożeń.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Zespołu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.