ZARZĄDZENIE NR 27.2023

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 15 marca 2023 roku

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. Powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zwaną dalej Komisją, jako organ doradczy Wójta Gminy Przemęt w składzie:

  1. Marek Bryl – Przewodniczący,
  2. Sylwia Kurpisz – Sekretarz Komisji,
  3. Tomasz Kuźniar – Członek Komisji,
  4. Adam Sznydel – Członek Komisji,
  5. Małgorzata Kurzawa – Członek Komisji,
  6. Klaudia Mierzwinska – Członek Komisji.

§2. Zakres działania Komisji reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§3. Organizację i tryb działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4. Miejscem posiedzenia Komisji jest siedziba Urzędu Gminy Przemęt.

§5. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy Przemęt.

§7. Traci moc zarządzenie nr 58.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania w regulaminie.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.