Termin: 27.04.2023, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/315/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Przemęt.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 Gminy Przemęt”.
 13. Przedstawienie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 Gminy Przemęt.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.