OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz w związku z art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 18 maja 2023 r. znak: RS.6220.19.2022 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa instalacji fotowoltaicznej pn. Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń miejscowości Kaszczor oraz miejscowości Łupice oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.