OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwaną dalej k.p.a., oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

iż w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej pn. Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą w dniu 15 maja 2023 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia zwanej dalej „k.i.p.” na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-IV.4220.1598.2022.JM.1 z dnia 14 grudnia 2022 r. oraz Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2022 r. Mając na uwadze poprawność prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i fakt, że organy współdziałające powinny opierać się na całym zgromadzonym materiale dowodowym, tutejszy organ przesłał uzupełnienie k.i.p. do organów opiniujących przy piśmie z dnia 18 maja 2023 r.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń miejscowości Kaszczor oraz miejscowości Łupice oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.