OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pok. nr 3, w godz. 7:30-15:30.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie z dnia 17.02.2023 r. znak: ON-NS.9011.5.5.2023.
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze z dnia 18.04.2023 r. znak: WR.ZZŚ.7.4901.33.2023.MLW
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.05.2023 r. znak: WOO- IV.4220.191.2023.AK.4,

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie nie przeprowadzono oceny.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń sołectwa Poświętno, a także na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.przemet.com.