Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t. j.), Wójt Gminy Przemęt, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr 324/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 listopada 2021 roku. Program został przedstawiony do konsultacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, które prowadzą działalność pożytku publicznego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt nr 80.2021 z dnia 2 listopada 2021 roku.

W programie współpracy wyznaczono następujące priorytetowe zadania do realizacji w 2022 roku na terenie Gminy Przemęt:

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez rozwój różnych zainteresowań m.in. sportowych:

 • udział młodzieży w treningach i meczach piłki koszykowej,
 • udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki siatkowej,
 • udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki nożnej,
 • organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach i meczach piłki ręcznej,
 • organizacja rozgrywek sportowych uczniów szkół podstawowych,
 • wspieranie klubów sportowych działających na terenie gminy Przemęt
  w zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, szkolenia i organizowania zajęć i imprez sportowych,
 • organizacja i udział dzieci i młodzieży w turniejach meczach szachowych,
 • utrzymanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych,
 • organizacja szkoleń i udział dzieci i młodzieży w zajęciach
  sportowo-rekreacyjnych w sportach wodnych,
 • organizacja i udział dzieci i młodzieży w biegach na orientację,
 • organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach
  sportowo-rekreacyjnych w sportach walki,
 • organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach, treningach
  i meczach tenisa stołowego,
 • organizacja szkoleń, udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w tańcu,
 • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  z terenu gminy,
 • organizacja szkoleń i imprez sportowo-rekreacyjnych w pozostałych dyscyplinach,
 • organizacja i udział w treningach, meczach, zawodach i innych imprezach sportowych oraz rekreacyjnych.
 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  • organizacja działań integrujących kulturalnie środowiska wiejskie
   w szczególności festyny integracyjne, pokazy, wystawy,
  • promocja działań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży,
  • pomoc w zakresie upamiętnienia ważnych wydarzeń, miejsc pamięci, pomników,
  • wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,
  • edukowanie dzieci i młodzieży z zakresu historii regionu.

Dnia 20 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Przemęt zarządzeniem nr. 92.2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2022 roku, w którym wskazano następujące rodzaje zadań publicznych:

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W dniu 25 stycznia 2022 roku Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 7.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 stycznia 2022 r. dokonała otwarcia kopert zawierających 13 ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, w tym 10 ofert na zadanie z obszaru  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 3 oferty na zadanie z obszaru wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Komisja przeprowadziła analizę formalną złożonych ofert. Pozytywną opinię komisji otrzymało: 10 ofert – z obszaru pierwszego tj. sportu oraz 3 ofert z obszaru drugiego tj. kultury. Informacja o przyznanych dotacjach została zamieszczona w gablocie ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przemęt, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

W 2022 roku Wójt Gminy Przemęt podpisał 13 umów z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 320 000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Jedna organizacja zwróciła część dotacji w wyniku częściowej realizacji powierzonego zadania.

Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania  

Przyznana kwota  dotacji

 

Uwagi

 

1. Uczniowski Klub Sportowy KROKUS Krokusowe Spotkania z Tradycjami Sportów Wodnych 6 000 zł Realizacja zadania do 21.08.2022

 

2. Uczniowski Klub Sportowy ”Gambit” Bucz Organizacja treningów szachowych i warcabowych 6 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

Częściowo wykorzystana dotacja, zwrócono kwotę 4 271,62 zł.

3. Klub Sportowy „KUK-SON” Pawłowice Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego. Udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą 8 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

 

4. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Przemęt 90 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

 

5. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo Spływ kajakowy oraz 2 turnieje siatkówki plażowej 5 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

 

6. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Zawody „Harcerskie Łowy na Lisa” 2 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Pohl Judo Przemęt” Judo sportem olimpijskim 60 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

 

8. Harcerski Klub Sportowy „Azymut” Mochy Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz organizacja cyklu imprez biegowych

 

60 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

 

9. Szkolny Klub Sportowy Helios Bucz Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, sportu oraz aktywnych form wypoczynku poprzez organizację szkoleń, treningów, meczów dzieci i młodzieży. Utrzymanie bazy sportowej. 60 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

 

10. Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kaszczor Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

 

 

 Razem 300 000 zł

 

2. Wsparcie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

L.p. Nazwa oferenta Tytuł zadania  

Przyznana kwota  dotacji

 

Uwagi

 

1. Uczniowski Klub Sportowy KROKUS Krokusowe Spotkania z Kulturą i Tradycjami Wysp Egzotycznych 13 300 zł Realizacja zadania do 30.09 2022

Całkowicie wykorzystana dotacja

2. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska Gdzie my tam granica naszej Ojczyzny 2 700 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

Całkowicie wykorzystana dotacja

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Moch XIV Rajd Śladami Cystersów 4 000 zł Realizacja zadania do 31.12 2022

Całkowicie wykorzystana dotacja

Razem 20 000 zł