KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 90 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie łąki o nr ewid. 748 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Zarządy Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń miejscowości Siekówko oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 5 czerwca 2023 r. treść decyzji zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: www.przemet.com, na okres 14 dni.